فردوس

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
۱ محمود ابراهیمی اصغر
۲ ماشاا… ابراهيمي حسن
۳ حسن ابراهيمي علي
۴ حسين ابراهيمي حسن
۵ سید محمد ابراهیمی حرجندی
۶ عباس ابراهيمي سیریزی حسن
۷ مجيد ابوالحسني احمد
۸ علي ابوالحسني حسين
۹ علی ابوالحسني احمد
۱۰ رضا ابوالحسني احمد
۱۱ طاهره ابوالحسني عباس
۱۲ سكينه ابوالحسني عباس
۱۳ زهرا ابوالحسني عباس
۱۴ فاطمه ابوالحسني عباس
۱۵ نيره ابوالحسني عباس
۱۶ فاطمه ابوالحسني عباس
۱۷ احمد ابوالحسني عباس
۱۸ احمد ابوالحسني(زهرا حاج پور) عباس
۱۹ محمد ابولي حسین
۲۰ حسن ابولي زاده نیم جردی محمد
۲۱ محمدرضا ابویی قائمیه علی
۲۲ مصطفي ابويي قائمیه حسين
۲۳ حسين ابويي قائمیه رمضان
۲۴ فاطمه ابويي قائمیه رمضان
۲۵ حسن احساني پور علي
۲۶ نصرت احمدپور مبارکه یدا…
۲۷ سكينه احمدپور مبارکه يدا…
۲۸ محمد احمدپور مبارکه حبیب ا…
۲۹ فرخنده احمدی لاهیجانی يدا…
۳۰ كاظم اخوندي غلامحسين
۳۱ محمد اسماعیلی مهدی آباد علی
۳۲ مرتضی اسماعیلی مهدی آباد اکبر
۳۳ هادی اسماعیلی مهدی آباد اکبر
۳۴ اكبر اسماعيلي حسين
۳۵ حسين اسماعيلي غلامحسين
۳۶ محمد اسماعيلي حسين
۳۷ علي اسماعيلي حسين
۳۸ مجيد اسماعيلي غلامحسين
۳۹ رضا اسماعيلي حسن
۴۰ حاج اكبر اسماعيلي محمد
۴۱ زهرا اسماعيلي پور مهدي
۴۲ حسن اسماعيلي دهکی محمد
۴۳ حميد اسماعيلي مهدی آباد اكبر
۴۴ محمد اعرابي علي
۴۵ حسین افشاریان هاشم
۴۶ مهدي افشاریان هاشم
۴۷ حسین افشاریان مهدی
۴۸ احمد افشاريان ميرزا
۴۹ طاهره افضلي حسین
۵۰ محمد اکبری شمس آباد رضا
۵۱ محمد اكبري جواد
۵۲ محمد اميرپور ميرزا فضل ا…
۵۳ محمد اميرپور فضل ا…
۵۴ علی اميرحسيني حسين
۵۵ اكبر اميريان بافتی مهدي
۵۶ اسدا…. اميريان بافقی حسين
۵۷ زهره امين حسين
۵۸ فرزانه امين حسين
۵۹ عباس اناري صمدا…
۶۰ محمدعلي انصاري عبدا…
۶۱ مجيد ايراني زاده محمد
۶۲ فهيمه ايراني زاده محمد
۶۳ حسين ايراني زاده محمد
۶۴ رضا آذرباد غلامعلي
۶۵ جلال باستاني علي اكبر
۶۶ حسین باقری علی آباد
۶۷ محسن باقری علی آباد مهدی
۶۸ عباس باقری قاسم آباد يدا…
۶۹ علي باقري حسن
۷۰ علي باقري محمد
۷۱ مهدي باقري محمد
۷۲ حسين باقري حاجي
۷۳ احمد باقري حاجي
۷۴ محمد باقري دهنوی حاجي
۷۵ حسين باقري دهنوی احمد
۷۶ رضا باقري روامهران عباس
۷۷ زهرا باقري علی آباد محمد
۷۸ خديجه باقري علی آباد محمد
۷۹ محمد باقري علی آباد مهدي
۸۰ مهدي باقري علی آباد محمد
۸۱ رضا بختياري مهدي
۸۲ رضا بختياري عباس
۸۳ طاهره بختياري علی آباد مهدي
۸۴  اقدس بختياري علی آباد محمد
۸۵ حسن بخشي نصرا…
۸۶ علي بخشي عباس
۸۷ معصومه بخشي عباس
۸۸ عباس بخشي نصرا…
۸۹ حسن بخشي نژاد فرج ا…
۹۰ محمدرضا بخشي نژاد علی آباد علي
۹۱ حسين بدخشي رضا
۹۲ فاطمه برازين احمد
۹۳ محمد برجسته اكبر
۹۴ مهدي برجسته رشيدي مهدی آباد محمد
۹۵ علی بلوچ محمد
۹۶ حسين بلوچ محمد
۹۷ مجتبی بلوچ مهدی آباد مهدی
۹۸ محمدرضا بلوچ مهدی آباد مهدی
۹۹ فاطمه بهرامپور محمدرضا
۱۰۰ محمد بهشتي فرد اكبر
۱۰۱ مسعود پرند عباس
۱۰۲ محمدرضا پروانه حسين
۱۰۳ حسن پروره حسین
۱۰۴ حسن پرهيز محمد
۱۰۵ حسين پرهيز محمد
۱۰۶ محمد پرهيز علي
۱۰۷ احمد پرهيز محمد
۱۰۸ علي پرهيز محمد
۱۰۹ نرجس پريزن
۱۱۰ معصومه پريزن محمد
۱۱۱ ربابه پريزن محمد
۱۱۲ رضا پزمان فرد علی
۱۱۳ علی پژمان فرد شبانعلی
۱۱۴ عصمت پژمان فرد علی
۱۱۵ حسين پژمان فرد علي
۱۱۶ محمد پژوه اکبر
۱۱۷ محمود پژوهي علي
۱۱۸ عباس پژوهي علي
۱۱۹ علي پلارك قاسم
۱۲۰ محمود پلارك قاسم
۱۲۱ رضا پلارك محمد
۱۲۲ نعيمه پناهنده محمد
۱۲۳ محمد پناهنده عين ا…
۱۲۴ صمدا… پور سيف الديني جرجافکی عباس
۱۲۵ عباس پور عبادي عيسي
۱۲۶ غلامرضا پور محي آبادي رضا
۱۲۷ عباس پورتوكلي مهدی آباد امرا…
۱۲۸ عباس پورتوكلي مهدي آبادي اسدا…
۱۲۹ طيبه  پورحاج محمدحسيني محمد
۱۳۰ روح ا… پورعابديني عبدا…
۱۳۱ اكبر پورعابديني رضا
۱۳۲ محمدعلي پورعابديني رضا
۱۳۳ محمد پورعبادي حسين
۱۳۴ فاطمه پويه غلامحسين
۱۳۵ حسين پيلتن محمد
۱۳۶ زهرا ترک زاده مهدی آباد هاشم
۱۳۷ محمود ترك زاده مهدی آباد ميرزا
۱۳۸ حميد تقی  زاده الله آباد احمد
۱۳۹ رضا تقی زاده الله آباد محمد
۱۴۰ مجتبی تقی زاده مهدی آباد محمدمهدی
۱۴۱ زهرا تقي پور حبيب
۱۴۲ جلال تقي پور حبیب اله
۱۴۳ حسين تقي پور حبيب
۱۴۴ حسن تقي پور محمد
۱۴۵ رضا تقي پور محمد
۱۴۶ حسين تقي زاده محمد
۱۴۷ احمد تقي زاده حسين
۱۴۸ اسماعیل تقي زاده اكبر
۱۴۹ محمد تقي زاده حسين
۱۵۰ محمد تقي زاده ماشاا…
۱۵۱ حسن تقي زاده علي
۱۵۲ نجمه تقي زاده علي
۱۵۳ محمد تقي زاده حسين
۱۵۴ اميرارسلان تقي زاده علي
۱۵۵ مرتضي تقي زاده ا… آباد علي
۱۵۶ قاسم تقي زاده ا… آباد علي
۱۵۷ اکبر جعفری پور رکن آبادی محمد
۱۵۸ حلیمه جعفری پور رکن آبادی محمد
۱۵۹ عليرضا جعفري محمد
۱۶۰ محمد جعفري رضا
۱۶۱ حاج علي جعفري محمد
۱۶۲ علي جعفري حسن
۱۶۳ حسين جعفري علي
۱۶۴ حسين جعفري علي
۱۶۵ مريم جعفري پوررکن آبادی اكبر
۱۶۶ زهرا جعفري پوررکن آبادی اكبر
۱۶۷ حاج محمد جعفري پوررکن آبادی اكبر
۱۶۸ علي جعفري خبري غلامحسين
۱۶۹ حاج حسين جعفري راد اكبر
۱۷۰ غلامحسين جعفري سیریزی يوسف
۱۷۱ محمود جعفري سيريزي حسن
۱۷۲ محمدرضا جعفري فردوسیه محمدجواد
۱۷۳ حسن جعفري مهدی آباد محمد
۱۷۴ حسين جعفريان علي
۱۷۵ علي جمعه پور ميرعلي
۱۷۶ عبدا… جوادی زاده مهدی آباد علی
۱۷۷ رضا چاهخويي محمد جعفر
۱۷۸ علي چاهخوئي رضا
۱۷۹ رضا چترسيمين احمد
۱۸۰ احمد چترسيمين عيسي
۱۸۱ معصومه چراغ سپهر علي
۱۸۲ محمود حاج اسماعيلي حسن
۱۸۳ احسان حاج اسماعيلي محمود
۱۸۴ محمدعلي حاج اسماعيلي دولت آباد حسين
۱۸۵ طاهره حاج باقريان اصفهانی غلامرضا
۱۸۶ اكبر حاج پور حسن
۱۸۷ نصرت حاج پور محمد
۱۸۸ رضا حاج حسني غلامحسين
۱۸۹ عباس حاج حسني علی آباد حسين
۱۹۰ ربابه حاج حسني علی آباد محمد
۱۹۱ اکبر حاج حسینی علی
۱۹۲ زهرا حاج حسینی اصغر
۱۹۳ علی حاج حسینی محمدآباد اصغر
۱۹۴ حسين حاج حسيني يدا…
۱۹۵ حسين حاج حسيني علي
۱۹۶ علي حاج حسيني اكبر
۱۹۷ رضا حاج حسيني علي
۱۹۸ محمد حاج حسيني علی
۱۹۹ حسين حاج محمد رضايي جواد
۲۰۰ حمید حاج محمدحسینی اله آباد علی
۲۰۱ صدیقه حاج محمدحسيني میرزامحمد
۲۰۲ مجتبي حاج محمدحسيني حسين
۲۰۳ داوود حاج محمدحسيني حسن
۲۰۴ ناصر حاج محمدحسيني حسن
۲۰۵ علي حاج محمدحسيني محمد
۲۰۶ علي حاج محمدحسيني محمد
۲۰۷ حسين حاج محمدحسيني محمد
۲۰۸ حسن حاج محمدحسيني محمد
۲۰۹ محمد حاج محمدحسيني آقاکوچک
۲۱۰ علي حاج محمدحسيني حسن
۲۱۱ علي حاج محمدحسيني اسدا…
۲۱۲ عصمت حاج محمدحسيني ميرزا
۲۱۳ محمد حاج محمدحسيني علي
۲۱۴ ابراهيم حاج محمدحسيني اله آباد علي
۲۱۵ عصمت حاج محمدحسيني دولت آباد محمد
۲۱۶ هادي حاجی زاده غفاری علي
۲۱۷ فاطمه حاجي پور حسن
۲۱۸ حسين حاجي پور حسن
۲۱۹ حلیمه حاجي زاده علي
۲۲۰ محمد حاجي زاده حسين
۲۲۱ محمدعلي حاجي زاده علي
۲۲۲ حامد حبیب زاده احمد
۲۲۳ حسين حجازي علي
۲۲۴ حميد حجت نوقي حسين
۲۲۵ حسين حجت نوقي محمدعلي
۲۲۶ یدا… حسن پور مهدی آباد غلامحسین
۲۲۷ جميله حسن زاده محمد
۲۲۸ علي حسن زاده محمد
۲۲۹ محمود حسن زاده حسن
۲۳۰ حسين حسن زاده حسن
۲۳۱ حسين حسن زاده علي
۲۳۲ سكينه حسن زاده دولت آباد غلامرضا
۲۳۳ حسن حسن زاده دولت آباد غلامرضا
۲۳۴ عباس حسن زاده عباس پور محمد
۲۳۵ حميد حسن زاده عباس پور محمد
۲۳۶ مجيد حسن زاده عباس پور محمد
۲۳۷ حسن حسنی پور
۲۳۸ ایمان حسنی پور مهدی آبادی امرا…
۲۳۹ فاطمه حسنی پور نوق حسين
۲۴۰ محمدرضا حسنی پور نوق محمود
۲۴۱ علی حسنی پورجعفر اباد
۲۴۲ علی حسنی نژاد دولت آباد حسین
۲۴۳ محمود حسنی نژاد دولت آباد حسین
۲۴۴ احمد حسنی همت اباد محمد ليلا
۲۴۵ علی حسنی همت آبادی عباس
۲۴۶ احمد حسني علي
۲۴۷ محمود حسني  پور فتح ا…
۲۴۸ سكينه حسني پور فتح ا…
۲۴۹ محمدعلي حسني پور امرا…
۲۵۰ حسين حسني پور اصغر
۲۵۱ حاج محمد حسني پور حسين
۲۵۲ اصغر حسني پور محمد
۲۵۳ امرا… حسني پور مهدی آباد غلامحسين
۲۵۴ كوكب حسني پور مهدی آباد غلامحسین
۲۵۵ امرا… حسني پور مهدی آبادی غلامحسين
۲۵۶ غلامرضا حسني پور نوق فتح ا…
۲۵۷ فتح ا… حسني پور نوق نصرا…
۲۵۸ عباسعلي حسني زاده محمد
۲۵۹ سعدا… حسني فخرآباد اسدا…
۲۶۰ محمد حسني نژاد علی
۲۶۱ سكينه حسني نژاد حسين
۲۶۲ عباس  حسینی رنجبر علی آباد علي
۲۶۳ احمد  حسيني علي
۲۶۴ رضا حسین زاده چاورچی حسین
۲۶۵ حسين حسینی علي
۲۶۶ احمد حسینی
۲۶۷ فاطمه حسینی قاسم آبادی سید علی اصغر
۲۶۸ حسین حسینی نژاد دولت آباد علی
۲۶۹ عباس حسیني نژاد محمد
۲۷۰ علي حسين زاده محمدليلا
۲۷۱ علي حسين زاده احمد
۲۷۲ محمداسماعيل حسين زاده محمد
۲۷۳ محمد حسين زاده حسن
۲۷۴ عليرضا حسين زاده رضا
۲۷۵ حسین حسين زاده چاورچي رمضان
۲۷۶ محمد حسين زاده چاهخویی حسین
۲۷۷ حسين حسيني علي
۲۷۸ سيد مصطفي حسيني سيد رضا
۲۷۹ علي حسيني موسي
۲۸۰ محمدرضا حسيني اصغر
۲۸۱ حسين حسيني
۲۸۲ اكبر حسيني محمد
۲۸۳ محمد حسيني علي
۲۸۴ رضا حسيني اكبر
۲۸۵ حاج عباس حسيني علي
۲۸۶ حسين حسيني علي
۲۸۷ حسن حسيني قاسم
۲۸۸ محمدعلي حسيني حسن
۲۸۹ اصغر حسيني دولت آباد محمد
۲۹۰ اكرم حسيني دولت آبادی اكبر
۲۹۱ اعظم حسيني دولت آبادی اكبر
۲۹۲ عباس حسيني رنجبر محمد
۲۹۳ حمید حسيني رنجبر محمد
۲۹۴ مجيد حسيني رنجبر محمد
۲۹۵  حميد حسيني رنجبر محمد
۲۹۶ حسين حسيني فردوسیه علي
۲۹۷ عباس حسيني همت آبادی اكبر
۲۹۸ اكبر حسيني همت آبادی غلامحسين
۲۹۹ اکبر حیدری علی آباد رضا
۳۰۰ محمدعلي حیدریان عباس
۳۰۱ حسين حيدري اكبر
۳۰۲ حسين حيدري رضا
۳۰۳ عباس حيدري حبيب ا…
۳۰۴ منصور حيدري پور مهدي
۳۰۵ اسماعيل حيدري علی آباد حسين
۳۰۶ محسن حيدري علی آباد حسين
۳۰۷ سميه حيدريان علي
۳۰۸ مجيد حيدريان علي
۳۰۹ جلال حيدريان علي
۳۱۰ رضا حيدريان علي
۳۱۱ مجيد حيدريان علي
۳۱۲ حسن حيدريان محمدعلي
۳۱۳ عباس حيدريان علی آباد محمدعلي
۳۱۴ حسین خالویی علم آبادی حسن
۳۱۵ مجيد خانی همت آباد حسين
۳۱۶ حاج حسين خاني محمد
۳۱۷ محمود خاني حبيب
۳۱۸ علي خاني حبيب
۳۱۹ محمد خاني حسين
۳۲۰ علي خاني حبيب
۳۲۱ حسن خاني علي
۳۲۲ احمد خاني علي
۳۲۳ عباس خاني علي
۳۲۴ حاج علي خاني محمد
۳۲۵ حسين خاني حبيب
۳۲۶ حاج احمد خاني محمد
۳۲۷ معصومه خاني همت آباد حبيب
۳۲۸ حبيب خاني همت آباد محمد
۳۲۹ احمد خاني همت آباد حبيب
۳۳۰ سكينه خاني همت آباد محمد
۳۳۱ حسين خاني(زهرا رجبی) حبيب
۳۳۲ مهدي خدابخشي اكبر
۳۳۳ حسن خدابخشي زاده نعمت آباد اكبر
۳۳۴ علي خدابخشي زاده همت آباد اكبر
۳۳۵ عباس خراساني
۳۳۶ علي خراساني پور اسماعیل آباد محمد
۳۳۷ علي اكبر خراساني دهوییه ابراهيم
۳۳۸ علي خوان يغما اکبر
۳۳۹ بهروز خيامي محمود
۳۴۰ حاج حسين دادخدايي مراد
۳۴۱ جواد دادخدايي حسين
۳۴۲ علي دادخدايي حسين
۳۴۳ حسين دهقان  قطرمی علي
۳۴۴ علي دهقان  قطرمی حسين
۳۴۵ افسر دهقان اشكذري حسين
۳۴۶ مرتضی دهقان جوزم غلامرضا
۳۴۷ حاجي محمد رجايي غلامرضا
۳۴۸ عباس رجايي زاده غلامرضا
۳۴۹ احمد رجب پور رنجبر عباس
۳۵۰ محمدرضا رحمت پور علي اكبر
۳۵۱ مرجان رحمت پور علي اكبر
۳۵۲ لادن رحمت پور علي اكبر
۳۵۳ سوسن رحمت پور علي اكبر
۳۵۴ سيدعلي رحيمي سيدرحيم
۳۵۵ فرخنده رحيمي سيد غفور
۳۵۶ محمد علی رحيمي علي
۳۵۷ سيدغفور رحيمي اسماعیل آباد سیدرحيم
۳۵۸ احمد رحيمي مهدی آباد علي
۳۵۹ حسين رحيمي مهدی آباد حسن
۳۶۰ یدا… رسولیان
۳۶۱ حاج حسن رضاپور حسين
۳۶۲ علي رضاپور توغری حسن
۳۶۳ محمد رضاپور توغری علي
۳۶۴ حسن رضایی فردوسیه حسين
۳۶۵ علی رضایی همت آباد محمد
۳۶۶ حمید رضایی همت آباد محمد
۳۶۷ نرجس رضایی همت آباد علی
۳۶۸ جواد رضايي مهدي
۳۶۹ عباس رضايي مهدي
۳۷۰ مهدي رضايي عليرضا
۳۷۱ فاطمه رضايي محمود
۳۷۲ عصمت رضايي مهدي
۳۷۳ محمود رضايي محمدعلي
۳۷۴  غلامرضا رضايي حسین
۳۷۵ علي رضايي رضا
۳۷۶ حاج عباس رضايي اكبر
۳۷۷ محمد رضايي جواد
۳۷۸ صديقه رضايي محمد
۳۷۹ محمد رضايي رضا
۳۸۰ اكبر رضايي عباس
۳۸۱ حسن رضايي اكبر
۳۸۲ اكبر رضايي محمد
۳۸۳ محمد رضايي غلامرضا
۳۸۴ مجتبي رضايي
۳۸۵ محسن رضايي
۳۸۶ فاطمه رضايي فردوسیه حسين
۳۸۷ اكبر رضايي کمال آباد حسین
۳۸۸ محمدرضا رضايي کمال آباد عباس
۳۸۹ محسن رضايي کمال آباد عباس
۳۹۰ محسن رضايي نسب
۳۹۱ احمد رضايي نسب غلامرضا
۳۹۲ علي رضايي نسب غلامرضا
۳۹۳ حسن رضايي نسب غلامرضا
۳۹۴ محمدرضا رضايي نسب غلامرضا
۳۹۵ عباس رضايي همت آباد محمدعلي
۳۹۶ حميد رضايي همت آباد محمد
۳۹۷ محمد رضائي نسب غلامرضا
۳۹۸ احمد رمضانی پور غلامحسين
۳۹۹ مهدی رمضانی نیا علی
۴۰۰ علي رمضانی نیا محمدجعفر
۴۰۱ رضا رمضانی نیا علی
۴۰۲ حسن رمضاني نیا علي
۴۰۳ حسن رنجبر اصغر
۴۰۴ حسن رنجبر توکلی رضا
۴۰۵ حاج محمد زارع غلامحسين
۴۰۶ حاج حسين زارع فرج ا…
۴۰۷ حسن زارع غلامحسين
۴۰۸ اكبر زارع غلامحسين
۴۰۹ جمیله زارع فرج ا…
۴۱۰ محمد زارع غلامحسين
۴۱۱ حسن زارع غلامحسين
۴۱۲ مجيد زارع همت آباد علي
۴۱۳ حميد زارع همت آباد علي
۴۱۴ مجيد زارع همت آباد علي
۴۱۵ حاج علي زارع همت آباد فرج ا…
۴۱۶ هادي زارع همت آباد حسن
۴۱۷ حسن زارعي نکاه جعفر
۴۱۸ رحیم زندنیان
۴۱۹ غلامرضا زینلی زاده فردوسیه قربانعلی
۴۲۰ حسين آقا زينلي
۴۲۱ علي زينلي يدا…
۴۲۲ حسين زينلي بهرمانی زاده يدا…
۴۲۳ صغري زينلي بهرمانی زاده يدا…
۴۲۴ حميدرضا زينلي رفسنجانی علي
۴۲۵ قربانعلی زينلي زاده فردوسیه محمد
۴۲۶ عباس سازوار حسن
۴۲۷ یدا… سلاطینی علی
۴۲۸ محمدجواد سلطانی مقدم رضا
۴۲۹ مجيد سلطاني مقدم حسن
۴۳۰ علي سلطاني مقدم حسن
۴۳۱ حسن سلطاني مقدم محمد
۴۳۲ معصومه سلطاني مقدم محمد
۴۳۳ رمضان سلطاني مقدم محمد
۴۳۴ محمد سلطاني مقدم حسين
۴۳۵ حسين سلطاني مقدم حسن
۴۳۶ مهدي سلطاني مقدم حسن
۴۳۷ حسن سلطاني مقدم زينل
۴۳۸ رمضان سلطاني مقدم محمد
۴۳۹ رضا سلطاني مقدم حسن
۴۴۰ فاطمه سلماني جلال آباد محمدعلي
۴۴۱ مهدي شاه حسيني علي
۴۴۲ فرزانه شاه حسيني علي
۴۴۳ فاطمه شاه حسيني علي
۴۴۴ رضا شاه حسيني محمد
۴۴۵ حاج علي شاه حسيني اكبر
۴۴۶ كاظم شاهي رضا
۴۴۷ عباس شاهي حسين
۴۴۸ محمد شاهي علي
۴۴۹ مهدي شاهي ا… آباد رضا
۴۵۰ مهدي شاهي ا… آباد رضا
۴۵۱ حسين شريفي پور عباس
۴۵۲ زهرا شريفي پور بهرمانی عباس
۴۵۳ علیرضا شفیعی پور کرمانی فریدون
۴۵۴ الهه شفيعي
۴۵۵ مهدي شفيعي ماشاا…
۴۵۶ محمد شفيعي ماشاا…
۴۵۷ حسن شفيعي محمد
۴۵۸ محمد شفيعي ماشاا…
۴۵۹ فاطمه شفيعي همت آباد علي
۴۶۰ معصومه شفيعي همت آباد علي
۴۶۱ هادي شفيعي همت آباد ماشاا…
۴۶۲ حسين شفيعي همت آباد محمد
۴۶۳ اكبر شكاري مراد
۴۶۴ رضا شكاري مراد
۴۶۵ محمد شكوفر علی
۴۶۶ علی اكبر شكوه فر محمد
۴۶۷ محمد شمس الدینی حسين
۴۶۸ حسين شمس الديني احمد
۴۶۹ معصومه شمس الديني احمد
۴۷۰ غلامرضا شمس الديني حسين
۴۷۱ حسن شمس الديني حسين
۴۷۲ حسين شمس الديني نوروزعلي
۴۷۳ قاسم شمس الديني حسين
۴۷۴ صديقه شمس آباد ترابي سیدجلال
۴۷۵ غريبعلي شهاب الديني پاریزی محمد
۴۷۶ ورثه سید حسین حسینی شهربانو سیدباقر زاده طباطبای حسین حسینی
۴۷۷ نرجس شیبانی فردوسیه زاده اکبر
۴۷۸ سكينه شیبانی فردوسیه زاده علي
۴۷۹ اکبر شیربیگی پور همت آباد علی
۴۸۰ حاج ماشاا… شیرزادی همت آباد حسینجان
۴۸۱ محمد شیرزادی همت آباد علی
۴۸۲ زهره شيباني علي
۴۸۳ سيما شيباني علي
۴۸۴ حسين شيباني فردوسیه زاده علي
۴۸۵  فاطمه شيباني فردوسیه زاده اكبر
۴۸۶ فاطمه شيباني فردوسیه زاده علي
۴۸۷ زهرا شيباني فردوسیه زاده علي
۴۸۸ محسن شيباني فردوسیه زاده علي
۴۸۹ حسن شيباني فردوسیه زاده علي
۴۹۰ رضا شيربيگي حسين
۴۹۱ فاطمه شيربيگي حسين
۴۹۲ عباس شيربيگي علي
۴۹۳ علي شيرزادي حسين
۴۹۴ نرجس خاتون شيرزادي حسين جان
۴۹۵ حاج محمد شيرزادي حسين
۴۹۶ محمد شيرزادي همت آباد ماشاا…
۴۹۷ يدا… شيرزادي همت آبادی حسين
۴۹۸ غلامحسين صاحبي شاهرخ آبادی محمد
۴۹۹ ايرج صادقي نسب احمد
۵۰۰ فاطمه صادقی نسب احمد آباد فرج ا…
۵۰۱ سيدرضا صباغ جعفري سيديحيي
۵۰۲ حسین صباغ زاده
۵۰۳ فرشته صفاری فردوسیه اصغر
۵۰۴ مجيد صفاري محمد
۵۰۵ محمد صفاري حبيب
۵۰۶ رضا صفاري محمد
۵۰۷ علي صفاري اصغر
۵۰۸ حاج محمد صفري همت آباد یدا…
۵۰۹ عباس صفري همت آباد محمد
۵۱۰ حميد ضياالديني محمود
۵۱۱ علي ضياالديني درويش
۵۱۲ علي طالبی علی آباد اصغر
۵۱۳ علي طالبی علی آباد اكبر
۵۱۴ حسن طالبي اكبر
۵۱۵ محمد طالبي اكبر
۵۱۶ صديقه طالبي علی آباد اكبر
۵۱۷ زهرا طوافيان محمدرضا
۵۱۸ مهدي عابدين پور محمد
۵۱۹ حاج رضا عابديني محمد
۵۲۰ محمد عابديني علي
۵۲۱ احمد عابديني عبدا…
۵۲۲ عبدالحسين عابديني محمد
۵۲۳ علي عابديني ا… آباد حسين
۵۲۴ حسين عابديني اله علي
۵۲۵ علي عابديني زاده حسن
۵۲۶ حسن عباس زاده محمد
۵۲۷ حسن عباس زاده عباس
۵۲۸ ام البنين عباس زاده حسين
۵۲۹ علي عباس زاده حسن
۵۳۰ عباس عباس زاده حسین
۵۳۱ سلطنت عباس زاده اكبر
۵۳۲ علي عباس زاده حسن
۵۳۳ محمود عباس زاده علي
۵۳۴ رضا عباس زاده علی آباد محمد
۵۳۵ احمد عباس زاده علی آباد محمد
۵۳۶ حسين عباس زاده فتح آباد حسن
۵۳۷ زهرا عباس زاده فتح آبادی حسين
۵۳۸ رضا عباس زاده فتح آبادی محمد
۵۳۹ رضا عباس زاده فتح آبادی
۵۴۰ رضا عباس زاده فتح آبادي عين ا…
۵۴۱ محمدرضا عباسپور غلامرضا
۵۴۲ حسن عباسپور محمد
۵۴۳ علي عباسپور محمد
۵۴۴ مجيد عباسزاده حسين
۵۴۵ نرجس عباسزاده علي
۵۴۶ محمدعلي عباسزاده غلامرضا
۵۴۷ نعمت ا… عباسزاده فتح آبادی محمدعلي
۵۴۸ جلال عباسی حسین
۵۴۹ رسول عباسی علی
۵۵۰ فاطمه عباسی دولت آباد حسین
۵۵۱ فاطمه عباسی دولت آباد حسین
۵۵۲ احمد عباسی شاه آباد یحیی
۵۵۳ حسن عباسی محمد ابادی محمود
۵۵۴ ابراهيم عباسی محمد آباد عباس
۵۵۵ اعظم عباسی محمد آباد عباس
۵۵۶ زهرا عباسي عباس
۵۵۷ عباس عباسي حسين
۵۵۸ حمید عباسي حسين
۵۵۹ عصمت عباسي عباس
۵۶۰ مجيد عباسي عباس
۵۶۱ محمود عباسي اسدا…
۵۶۲ حسين عباسي محمد
۵۶۳ علي عباسي محمد(ش ش: ۲)
۵۶۴ ماشاا… عباسي قاسم
۵۶۵ محمد عباسي دولت آباد حسين
۵۶۶ رضا عباسي دولت آباد حسين
۵۶۷ علي عباسي دولت آباد حسين
۵۶۸ علي عباسي شاه آبادی احمد
۵۶۹ طاهره عباسي محمدآباد عباس
۵۷۰ طيبه عباسي محمدآباد عباس
۵۷۱ ناصر عباسي محمدآباد عباس
۵۷۲ رضا عبدالحسینی محمد
۵۷۳ حسن عبداللهی دولت آباد علي
۵۷۴ حميد عبداللهی دولت آبادی علي
۵۷۵ صغری عبداللهی طوغری رضا
۵۷۶ حاج حسين عبداللهي حسن
۵۷۷ حسين عبداللهي محمد
۵۷۸ منور عبداللهي محمد
۵۷۹ محمدعلي عبداللهي علي
۵۸۰ رضا عبداللهي محمد
۵۸۱ مهين عبداللهي دولت آباد علي
۵۸۲ مهدي عبداللهي دولت آباد علي
۵۸۳ احمد عبداللهي دولت آباد علي
۵۸۴ زهرا عبداللهي نوق حسن
۵۸۵ علي عبداللهي نوق محمود
۵۸۶ محمود عبداللهي نوق حسن
۵۸۷ علي عبداللهي نوق حسن
۵۸۸ رويا عبدلی وارسته علي
۵۸۹ احمد عبدلی وارسته محمد
۵۹۰ علی عبدلی وارسته اکبر
۵۹۱ مهدي عبدلي اسدا…
۵۹۲ حاج محمد عبدلي اسدا…
۵۹۳ علي عبدلي رضا
۵۹۴ حسين عبدلي حسن
۵۹۵ حاج حسن عبدلي اكبر
۵۹۶ مهدي عبدلي علی
۵۹۷ جميله عبدلي اصغر
۵۹۸ حاج علي عبدلي اصغر
۵۹۹ احمد عبدلي رضا
۶۰۰ حسين عبدلي رضا
۶۰۱ محمود عبدلي وارسته رضا
۶۰۲ هاجر عبدلي وارسته محمد
۶۰۳ اكبر عبدلي وارسته حسين
۶۰۴ زهرا عبدلي وارسته رضا
۶۰۵ احمد عبدلي وارسته دولت آباد حسين
۶۰۶ حاج محمد عبدلي وارسته دولت آباد اسدا…
۶۰۷ عصمت عبدلي وارسته دولت آباد رضا
۶۰۸ مليحه عرشي عباس
۶۰۹ عباس عرشي نجف آبادی غلامرضا
۶۱۰ محمدرضا عسگري حسين
۶۱۱ حسين عسگري عباس
۶۱۲ حسين عسگري اكبر
۶۱۳ محمدعلي عسگري حصنی باقر
۶۱۴ حسين عظيمي محمدعلي
۶۱۵ احمد عظيمي مهدی آباد ابراهيم
۶۱۶ مریم علوی سیدجلال
۶۱۷ صدیقه علی بیگی عباس
۶۱۸ حمید علی بیگی ورثه منصور
۶۱۹ جلال علی بیگی ورثه منصور
۶۲۰ احمد علی مرادی همت آباد محمد
۶۲۱ غلامرضا علی نژاد صادق آباد حسین
۶۲۲ فرزانه علیزاده نوقی علي
۶۲۳ راضيه علیزاده نوقی علي
۶۲۴ مهدي علیزاده نوقی حسين
۶۲۵  محمد علیمرادي حسن
۶۲۶ حسن علیمرادي همت آباد محمد
۶۲۷ مجيد علي بيگي محمد
۶۲۸ رضا علي بيگي سیریزی اكبر
۶۲۹ علي علي بيگي سیریزی رضا
۶۳۰ عباس علي نقي غلامحسين
۶۳۱ حسين عليرضايي علي
۶۳۲ مهدي عليرضايي علي
۶۳۳ احمد عليرضايي علي
۶۳۴ رضا عليرضايي علي
۶۳۵ حاج محمد عليرضايي علي
۶۳۶ مهدي عليزاده نوقی حسين
۶۳۷ مهدي عليزاده نوقی حسين
۶۳۸ علي عليمرادي عباس
۶۳۹ حسين عليمرادي علي
۶۴۰ فاطمه عليمرادي علي
۶۴۱ ابوالفضل عليمرادي عباس
۶۴۲ عصمت عليمرادي علي
۶۴۳ عباس عليمرادي محمد
۶۴۴ محمد عليمرادي همت آباد محمود
۶۴۵ احمد عليمرادي همت آباد محمد
۶۴۶ محمدرضا غفاري صادق آباد حسين
۶۴۷ اصغر غلام رضا علي اصغري عباس
۶۴۸ حلیمه غلامحسینی قائمیه عبدا…
۶۴۹ علي غلامحسيني عبدا…
۶۵۰ غلامرضا غلامحسيني عبدا…
۶۵۱ رضا غلامحسيني غلامحسين
۶۵۲ محمدرضا غلامی حسین آباد عبدالرضا
۶۵۳ اختر غلامي محمد
۶۵۴ نادر غلامي حسین آباد
۶۵۵ فريده غلامي حسین آباد عبدالرضا
۶۵۶ خديجه غلامي حسین آباد عبدالرضا
۶۵۷ احمد غلامي حسین آباد حسن
۶۵۸ علي غلامي حسین آباد عبدالرضا
۶۵۹ داوود غلامي قائمیه محمد
۶۶۰ فریبا فتاحی بافتی علی اکبر
۶۶۱ حسن فتاحی بافقی محمد
۶۶۲ محسن فتاحي اكبر
۶۶۳ اكبر فتاحي حسين
۶۶۴ مرتضي فتاحي بافقی اكبر
۶۶۵ علی فخار زاده (حسین) فخارزاده علي
۶۶۶ حسن فخارزاده دولت آباد حسين
۶۶۷ محمد فخارزاده دولت آباد حسين
۶۶۸ حسين فخارزاده دولت آباد علی
۶۶۹ حسين فخارزاده دولت آباد علي
۶۷۰ ميرزا محمد مهدي فرقاني محمد باقر
۶۷۱ ميرزا محمدحسين فرقاني محمدباقر
۶۷۲ علي فرهادي حسين
۶۷۳ حسن فلاحي شاهم آبادی ميرزاعلي
۶۷۴ حسین قاسمی اسماعیل آباد عباس
۶۷۵ صغري قاسمي عباس
۶۷۶ حسين قاسمي غلامعلي
۶۷۷ محمد قاسمي حسين
۶۷۸ ماشاا… قاسمي ملاحسن
۶۷۹ حسين قاسمي قاسم
۶۸۰ محمد قاسمي ملاحسن
۶۸۱ محمد قاسمي علي
۶۸۲ غلامرضا قاسمي حسين
۶۸۳ حميد قاسمي محمد
۶۸۴ حسين قاسمي احمدی رمضان
۶۸۵ غلامرضا قاسمي زاده نوق ملاحسن
۶۸۶ قاسم قاسمي قادرآباد رضا
۶۸۷ رضا قاسمي نژاد جلال آباد حبيب
۶۸۸ حبيب قاسمي نژاد جلال آباد غلامعلي
۶۸۹ محسن قاسمي نژاد جلال آباد محمد
۶۹۰ محمدرضا قرباني حسين
۶۹۱ علی کاظم زاده زاده مهدی آباد حسین
۶۹۲ كوكب کامرانی دولت آباد غلامحسين
۶۹۳ حمیده کدخدایی دولت آبادی محمد
۶۹۴ فاطمه کریمی پور اسماعیل محمد
۶۹۵ مریم کریمی پور اسماعیل آباد محمد
۶۹۶ علی کریمی رستم آبادی حسین
۶۹۷ عصمت کفیل فردوسیه حسن
۶۹۸ طيبه کلانتری پناه دولت آباد علي
۶۹۹ فرزانه کلانتری پناه دولت آباد علي
۷۰۰ طاهره کلانتری پناه دولت آباد علي
۷۰۱ حسين کلانتری پناه دولت آباد علي
۷۰۲ طاهره کلانتری نژاد دولت آباد محمود
۷۰۳ علی کمالی مقدم
۷۰۴ بهرام کورکی باغچه علی محمد
۷۰۵ رضا كاظم زاده محمد
۷۰۶ محمد كامراني رضا
۷۰۷ ماشاا… كامرانيان علی آباد اكبر
۷۰۸ حسين كامياب احمد
۷۰۹ محسن كدخدايي محمد
۷۱۰ محمد كدخدايي فرج ا…
۷۱۱ جميله خاتون كدخدايي دولت آباد حسين
۷۱۲ محمد كردعلي اصغر
۷۱۳ محمدرضا كردعلي علي
۷۱۴ محبوبه كردعلي عبدالحسين
۷۱۵ حسين كردعلي ا… آباد محمد
۷۱۶ حسن كردعلي ا… آباد محمد
۷۱۷ علي كردعلي ا… آباد محمد
۷۱۸ اصغر كردعلي ا… آباد حسن
۷۱۹ محمد كردعلي ا… آباد (مسجد) حسن
۷۲۰ محمد كردي فتح ا..
۷۲۱ اكبر كردي فتح ا…
۷۲۲ فاطمه كردي محمد
۷۲۳ حسين كردي علي
۷۲۴ علي كردي محمد
۷۲۵ مهدي كردي اكبر
۷۲۶ عباس كردي اكبر
۷۲۷ حسين كردي دولت آباد محمد
۷۲۸ حسين كردي دولت آباد عبدا…
۷۲۹ مهدي كردي دولت آباد محمد
۷۳۰ رضا كردي دولت آباد محمد
۷۳۱ اكبر كردي دولت آباد فتح ا…
۷۳۲ هادي كردي دولت آباد محمد
۷۳۳ سكينه كرمي عباس آبادي غلامعلی
۷۳۴ علي كريم زاده پاریزی نصرالله
۷۳۵ حسين كفيل فردوسیه محمد
۷۳۶ محمود كلانتري غلامرضا
۷۳۷ حسين كلانتري محمود
۷۳۸ احمد كلانتري محمد(ش ش: ۳۱۲)
۷۳۹ احمد كلانتري محمد (ش ش: ۶)
۷۴۰ محمد كلانتري حسين قلی
۷۴۱ حسين كلانتري غلامرضا
۷۴۲ غلامرضا كلانتري حسين
۷۴۳ غلامرضا كلانتري دولت آباد غلامحسين
۷۴۴ حميد كلانتري نژاد دولت آباد حسن
۷۴۵ رقیه گرامی تاج آبادی محمدحسین
۷۴۶ رويا گرامي حميد
۷۴۷ فاطمه گل محمدي علی آباد عباس
۷۴۸ حميد گنج پور ماشاا…
۷۴۹ حسن لری گوئینی مختار
۷۵۰ عباس متین محمد
۷۵۱ علي مجيديان اصغر
۷۵۲ سعيد محرمي ماشاا…
۷۵۳ محمدرضا محمد حسینی حسين
۷۵۴ مهدي محمدجعفري محمد
۷۵۵ احمد محمدجعفري حسين
۷۵۶ علي محمدرضايي محمد
۷۵۷ غلامرضا محمدرضايي حسین آباد علی
۷۵۸ زهرا محمدرضائي همت آباد محمد
۷۵۹ رضا محمدزماني اكبر
۷۶۰ حاج عباس محمدزماني علي
۷۶۱ عصمت محمدزماني علی آباد حسين
۷۶۲ فاطمه محمدزماني علی آباد حسن
۷۶۳ اشرف محمدکرمی مسیب
۷۶۴ علی محمدی محمدحسین
۷۶۵ حسین محمدی رضا
۷۶۶ یدا… محمدی طوغری حسن
۷۶۷ محمد محمدي حسين
۷۶۸ سكينه محمدي محمد
۷۶۹ طيبه محمدي حسين
۷۷۰ عصمت محمدي حسين
۷۷۱ حسن محمدي علي
۷۷۲ محمد محمدي يدا…
۷۷۳ حميد محمدي محمد
۷۷۴ حسن محمدي محمد
۷۷۵ محمود محمدي محمد
۷۷۶ علي محمدي باب ندانی حسن
۷۷۷ علي محمدي بهجت عبدا…
۷۷۸ مهديه محمدي توغری حسين
۷۷۹ بتول محمدي توغری حسين
۷۸۰ فرخنده محمدي توغری
۷۸۱ مرضيه محمدي توغری حسين
۷۸۲ فاطمه محمدي توغری حسين
۷۸۳ رضا محمدي توغری يدا…
۷۸۴ حسين محمدي حسین آباد رضا
۷۸۵ رضا محمدي طوغری يدا…
۷۸۶ علي محمدي مهدی آباد غلامرضا
۷۸۷ حسن محمودي دهشترانی سيف ا…
۷۸۸ فریده محیط صادق
۷۸۹ منوچهر محيط محمدحسن
۷۹۰ محمدرضا محيط مهدي
۷۹۱ محمد محيط صادق
۷۹۲ سكينه محيط مهدي
۷۹۳ اكبر مرادی محمد آباد حسن
۷۹۴ غلامرضا مرادی محمدآباد حسين
۷۹۵ علي مرادي
۷۹۶ حسن مرادي
۷۹۷ ناصر مرادي يدا…
۷۹۸ ورثه حسين مرادي اكبر
۷۹۹ مهدي مرادي اكبر
۸۰۰ رضا مرادي اكبر
۸۰۱ حسين مرادي علي
۸۰۲ علي مرادي حسن
۸۰۳ حسن مرادي اكبر
۸۰۴ معصومه مرادي حسين
۸۰۵ محمد مرادي شكرا…
۸۰۶ حسين مرادي
۸۰۷ عباس مرادي علي
۸۰۸ محمود مرادي حسين
۸۰۹ محمدرضا مرادي حسين
۸۱۰ علي مرادي محمد
۸۱۱ حاج علي مرادي اكبر
۸۱۲ غلامرضا مرادي صادق آباد شكرا…
۸۱۳ محمد مرادي محمدآباد اكبر
۸۱۴ حسين مرادي محمدآباد اكبر
۸۱۵ روح ا… مرادي محمدآباد رضا
۸۱۶ عباس مرادي محمدآباد علي
۸۱۷ محمد مرادي محمدآباد علي
۸۱۸ كوكب مرادي همت آباد حسين
۸۱۹ حاج حسين مرادي همت آباد محمد
۸۲۰ عباس مرادي(فاطمه رضایی) علي
۸۲۱ غلامعباس مرتضايي محمدرضا
۸۲۲ حسین مرتضوی جواد
۸۲۳ سيدمحسن مرتضوي ابوالقاسم
۸۲۴ ورثه سيدمحمود مرتضوي سیداحمد
۸۲۵ مريم مرتضوي جواد
۸۲۶ مريم مرتضوي جواد
۸۲۷ زهرا مرتضوي جواد
۸۲۸ سيدمحمد مرتضوي مجيد
۸۲۹ ليلا مرتضوي مرتضي
۸۳۰ سیدعلي مرتضوي مجيد
۸۳۱ فريبا مرتضوي اسدا….
۸۳۲ سيدحسن مرتضوي مجيد
۸۳۳ فرشته مرتضوي اسدا….
۸۳۴ مريم مرتضوي اسدا….
۸۳۵ زهرا مرتضوي اسدا….
۸۳۶ سيدمحسن مرتضوي مجيد
۸۳۷ نوشين مرتضوي اسدا….
۸۳۸ سيد محمدعلي مرتضوي سيد حسن
۸۳۹ نوشين مرتضوي سيداسدا…
۸۴۰ سيد مجيد مرتضوي سيد حسن
۸۴۱ علي مرتضوي جواد
۸۴۲ حسين مرتضوي جواد
۸۴۳ فاطمه مرتضوي جواد
۸۴۴ محمود مرتضوي جواد
۸۴۵ سيد مجيد مرتضوي سيدحسن
۸۴۶ هلن مرشد جواد
۸۴۷ محمود مرشد غلامعلي
۸۴۸ سیما مرشد جواد
۸۴۹ هما مرشد جواد
۸۵۰ ميترا مرشد جواد
۸۵۱ حسن مرشد غلامعلی
۸۵۲ علي اكبر مرشد غلامعلي
۸۵۳ مسعود مرشد غلامعلي
۸۵۴ طوبی مرشد غلامعلی
۸۵۵ مینا مرشد غلامعلی
۸۵۶ محسن مريدي محمد
۸۵۷ فاطمه مريدي کمال آباد محمد
۸۵۸ مهدي مطهري مقدم حسين
۸۵۹ علی اكبر مطهري مقدم حسين
۸۶۰ محمد ملاحسيني حسين
۸۶۱ مرتضي ملاحسيني محمد
۸۶۲ حميد ملايي علي
۸۶۳ علي ملايي حسين
۸۶۴ علي اكبر ملايي محمد
۸۶۵ علي ملايي حيدر
۸۶۶ زينب ملايي بهمن آباد محمد
۸۶۷ خورشيد ملائي حسين
۸۶۸ فاطمه ملائي بهمن آباد حسين
۸۶۹ مهدي ملائي حصنی حسين
۸۷۰ عليرضا ملائي کیش عباس
۸۷۱ عباس ملائي کیش حسين
۸۷۲ رضا ملکی محمد
۸۷۳ محمدعلي ملکی حسن آبادی زاده علي
۸۷۴ محمود ملك احمدي حسين
۸۷۵ محمد ملك احمدي حسين
۸۷۶ عباس ملك احمدي حسين
۸۷۷ حسين ملك احمدي محمدعلي
۸۷۸ محمدرضا ملك احمدي اكبر
۸۷۹ اكبر ملك احمدي قطرم حسين
۸۸۰ محسن ملك قاسمي علي
۸۸۱ علي ملكي محمد
۸۸۲ حسين ملكي علي
۸۸۳ محمد مهدي نيا عبدالحسين
۸۸۴ آزاده میرزایی خلیل آبادی عباس
۸۸۵ عباس میرزایی خلیل آبادی غلامحسین
۸۸۶ آزیتا میرزایی خلیل آبادی عباس
۸۸۷ محمد میرزایی شاه آبادی حسین
۸۸۸ حسين ميرزاقصاب رضا
۸۸۹ صديقه ميرزايي سيف ا…
۸۹۰ حسين ميرزايي اكبر
۸۹۱ افشين ميرزايي عباس
۸۹۲ سيد مصطفي ميرزماني
۸۹۳ سيداحمد ميرزماني سيديحيي
۸۹۴ حسين ناظري نژاد رضاآباد محمد
۸۹۵ رضا نخعی پوردربادیانی غلامحسين
۸۹۶ مهدي نخعی چاه غلامعلی حسين
۸۹۷ حسين نخعي علي
۸۹۸ علي نخعي محمد
۸۹۹ علي نخعي اكبر
۹۰۰ محمد نخعي نيازعلي
۹۰۱ علي نخعي
۹۰۲ زهرا نخعي علي
۹۰۳ علی نخعي حسين
۹۰۴ حسين نخعي غلامحسين
۹۰۵ غلامحسين نخعي محمد
۹۰۶ حسن نخعي پور علي
۹۰۷ محمد نخعي پور دربادیانی غلامحسين
۹۰۸ مجيد نخعي چاهی محمد
۹۰۹ مهدی ندافی حسین آباد محمد
۹۱۰ اسدا… ندافي علي
۹۱۱ حسين ندافي حسین آباد اسدا…
۹۱۲ غلامرضا ندافي حسین آباد محمد
۹۱۳ مرتضي ندافي حسین آباد حسين
۹۱۴ عباس ندافي حسين آباد حسين
۹۱۵ اسدا… ندافي حسين آباد علي
۹۱۶ خليل نژاداسدي حسن
۹۱۷ عباس نژادي حسن
۹۱۸ عباس نصراللهي نژاد علي
۹۱۹ منیره نعیمی عبدالحسین
۹۲۰ فريده نعيمي عبدالحسين
۹۲۱ محمدمهدی نعيمي عبدالحسين
۹۲۲ محمدرضا نقي زاده محمدمهدي
۹۲۳ علي اكبر نقي زاده يدا…
۹۲۴ فائزه نقي زاده مهدی آباد عباس
۹۲۵ ياسر نقي زاده مهدی آباد عباس
۹۲۶ صديقه نوذری
۹۲۷ معصومه نوذري اكبر
۹۲۸ محمد نوذري اكبر
۹۲۹ سکینه نوذري حسين
۹۳۰ احمد نوذري عباس
۹۳۱ حسين نوذري اكبر
۹۳۲ حاج غلامرضا نوذري محمد
۹۳۳ رضا نوذري محمد
۹۳۴ عباس نوذري محمد
۹۳۵ عباس نوذري حسين
۹۳۶ حاج حسن نوذري عباس
۹۳۷ مجيد نوذري علي
۹۳۸ محمد نوذري فردوسیه حسين
۹۳۹ رضا نوذري فردوسیه عباس
۹۴۰ محسن نوذري فردوسیه غلامرضا
۹۴۱ محمد نوذري فردوسیه غلامرضا
۹۴۲ علي نوذري فردوسیه غلامرضا
۹۴۳ محسن نوذزی فردوسیه حسین
۹۴۴ علی نورمحمدي عباس
۹۴۵ محمد نیک نفس فردوسیه حسن
۹۴۶ حسين نيك نفس حسن
۹۴۷ اكبر نيك نفس فردوسیه عباس
۹۴۸  اصغر نيك نفس فردوسیه اکبر
۹۴۹ طیبه واحدي رحمت آبادی عبدا…
۹۵۰ عليرضا وطنخواه ذبيح ا…
۹۵۱ تارا وطنخواه عليرضا
۹۵۲ سام وطنخواه عليرضا
۹۵۳ خاور هاشمی
۹۵۴ زهرا یادگاری حسن
۹۵۵ رضا یادگاری حسن
۹۵۶ جعفر یوسفی دره در محمد
۹۵۷ اكبر يادگاري حسن
۹۵۸ علي يزدانجو محمد