نوق-بهرمان

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
۱ صغری ابراهیمی
۲ جواد ابراهیمی اکبر
۳ حسن ابراهیمی حسین
۴ محمد ابراهیمی سیریزی حسین
۵ محمدعلی ابراهیمی نژاد حسن
۶ مهدی ابراهیمی نژاد روامهران حسن
۷ حسین ابراهیمی نژاد روامهران اکبر
۸ محمد ابراهیمی نژاد روامهران حسن
۹ اصغر ابراهیمی نژاد روامهران حسن
۱۰ فاطمه ابراهیمی نژاد روامهران اکبر
۱۱ طاهره ابراهیمی نژاد روامهران اکبر
۱۲ صدیقه ابراهیمی نژاد روامهران اکبر
۱۳ عباس ابوالحسنی حسین
۱۴ محمد ابوالحسنی
۱۵ علی ابوالحسنی
۱۶ حسین ابوالحسنی زاده نوقی صفرعلی
۱۷ غلامرضا ابوالحسني حسن
۱۸ فاطمه ابویی مهریزی عبدالحسین
۱۹ محمدحسین ابوئی مهریزی علی اکبر
۲۰ محمدرضا احمدی اکبر
۲۱ اکبر ارجمندآقایی علی اکبر
۲۲ زهرا استادحسینی اکبر
۲۳ اکبر استادحسینی رضا
۲۴ مهدی اسماعیل پور باقر آباد حسین
۲۵ غلامرضا اسماعیل زاده
۲۶ محمد اسماعیل زاده حسن
۲۷ حسین اسماعیل زاده علی
۲۸ حسن اسماعیل زاده علی
۲۹ علی اسماعیل زاده حسن
۳۰ محمدرضا اسماعیل زاده باقرآباد رضا
۳۱ رضا اسماعیل زاده باقرآباد علی
۳۲ فاطمه اسماعیلی
۳۳ محمد اسماعیلی حبیب ا…
۳۴ علی اسماعیلی یدا…
۳۵ یدا… اسماعیلی محمدرضا
۳۶ رحمت ا.. اسماعیلی حسین
۳۷ احمد اسماعیلی پور غلامحسین
۳۸ سکینه اسماعیلی پور محمد
۳۹ فاطمه اسماعیلی پور باقرآباد محمد
۴۰ محمد اسماعیلی پور باقرآباد حسین
۴۱ حسین اسماعیلی پور باقرآباد محمد
۴۲ قاسم اسماعيلي غلامرضا
۴۳ سیدعلی اشرف آیت الهی موسوی سیدعبدالحسین
۴۴ مهدی افشاریان هاشم
۴۵ حسین افشاریان مهدی
۴۶ عباس اکبری
۴۷ محمد اکبری اکبر
۴۸ محمد اکبری یدا…
۴۹ حسین اکبری احمد
۵۰ محمدرضا اکبری علی
۵۱ جواد اکبری علی
۵۲ محمد اکبری جواد
۵۳ علی اکبری پور رضا
۵۴ محمد اکبری پور علی
۵۵ جواد اکبری روامهران مهدی
۵۶ صدیقه اکبری زاده حسن
۵۷ علی اکبری نیا محمد
۵۸ غلامرضا اکبری نیا
۵۹ حسین اکبری نیا محمد
۶۰ اصغر اکبریان جعفر
۶۱ محمود اکبریان جعفر
۶۲ علي اكبري زاده محمد
۶۳ عباس اكبري زاده محمد
۶۴ محمد امیرحسینی احمد
۶۵ احمد امیرحسینی ناصح آباد عزیزا…
۶۶ احمد امیرحسینی ناصح آباد عزیز ا…
۶۷ علی امیریان محمد
۶۸ علی امیریان محمد
۶۹ حسین امیریان محمد
۷۰ حسین امیریان حسن
۷۱ حسن امیریان بافقی علی
۷۲ محمدعلی انصاری ملا عبدالله
۷۳ حسن ایرانپاک غلامعلی
۷۴ علی آتش فراز عابد
۷۵ حکمت آخوندی نعمت آباد علی
۷۶ محمد آذرنوش شعبان
۷۷ جهانگیر آذری حسن
۷۸ حسن آذری غلامحسین
۷۹ محمود آذری علی
۸۰ حسن آذری علی
۸۱ علی آذری غلامحسین
۸۲ علی آریا عباس
۸۳ عباس آریا حسن
۸۴ سید علی اشرف آیت اللهی موسوی سیدعبدالحسین
۸۵ سیدشهاب الدین آیت اللهی موسوی علی اشرف
۸۶ سید کسری آیت اللهی موسوی علی اشرف
۸۷ حسن بابایی
۸۸ منور بافتی
۸۹ عباس بافتی
۹۰ مسعود بافتی احمد آباد کشکو محمد
۹۱ عباس باقری یدالله
۹۲ علی باقری حسن
۹۳ غلامرضا باقری
۹۴ محمدرضا باقری پور بهرمان درویش
۹۵ علی باقریان محمد
۹۶ محمد باقریان حسن
۹۷ محمدرضا باقریان پور بهرمان درویش
۹۸ حسن بردستان
۹۹ علی بروستان محمد
۱۰۰ عباس بلندی روامهران اکبر
۱۰۱ علی بلندی روامهران اکبر
۱۰۲ اکبر بلندی روامهران حسین
۱۰۳ علی بلوچی اکبر
۱۰۴ محمد بهشتی فرد اکبر
۱۰۵ محمد بیداد حسین
۱۰۶ سیدرضا بیدکی حسین
۱۰۷ محمدحسین پارسا پنجه علی
۱۰۸ بتول پارسا عباس
۱۰۹ احمد پایگذار حسین
۱۱۰ حسین پرهیز محمد
۱۱۱ رجبعلی پژم اکبر
۱۱۲ احمد پژوهی اکبر
۱۱۳ حسن پژوهی احمد
۱۱۴ جواد پساوند عابدین
۱۱۵ حسن پساوند حسین
۱۱۶ اکبر پسند حسین
۱۱۷ افسر پور محمد علی قاسم ابادی
۱۱۸ سکینه پوراسماعیلی مهدی
۱۱۹ عباس پورحسینی نوقی اکبر
۱۲۰ غلامحسین پورقاسمی احمد
۱۲۱ عباس پورقاسمي احمد
۱۲۲ افسانه پورمحمدعلی علی
۱۲۳ فاطمه پورمحمدعلی علی
۱۲۴ محمد پورمحمدعلی علی
۱۲۵ فاطمه پورمحمدعلی علی
۱۲۶ محمدحسین پورمحمدی حبیب
۱۲۷ محمد پیام اکبر
۱۲۸ زهرا پیرایی محمد
۱۲۹ گوهر پیرایی محمد
۱۳۰ رسول پیرایی محمد
۱۳۱ مجيد پيام محمد
۱۳۲ حسن پيام حسين
۱۳۳ رسول پيرايي محمد
۱۳۴ منوره تقی پور حسین
۱۳۵ علی تقی پور حسین
۱۳۶ حسین تقی پور علی
۱۳۷ علی تقی پور غلامحسین
۱۳۸ حسین تقی پور احمدی علی
۱۳۹ فاطمه تقی پور رفسنجانی حسن
۱۴۰ عباس تقی پوراحمدی علی
۱۴۱ علی تقی زاده
۱۴۲ محمد تقی زاده
۱۴۳ حسین تقی زاده مختار
۱۴۴ کاظم تقی زاده مختار
۱۴۵ مختار تقی زاده علی
۱۴۶ حسین تقی زاده حسن
۱۴۷ رسول تقی زاده محمد
۱۴۸ علي تقي پور رفسنجانی زاده حسن
۱۴۹ کاظم توکلی یزدی احمد
۱۵۰ حبیب الله تیغ خورشید کوچکعلی
۱۵۱ سیدمحمد جعفری سیدجلال
۱۵۲ حسین جعفریان علی
۱۵۳ علی جلیلیان محمود
۱۵۴ معصومه جمال زاده غلامرضا
۱۵۵ سکینه جمال زاده غلامرضا
۱۵۶ علی جمال زاده غلامرضا
۱۵۷ حسن جمال زاده غلامرضا
۱۵۸ عباس جمال زاده غلامرضا
۱۵۹ محمدحسین جمال زاده نجم آباد غلامرضا
۱۶۰ غلامرضا جمال زاده نوقی پور حسین
۱۶۱ محسن جمالزاده محمد
۱۶۲ احمد جمالی زاده نوق اسدا…
۱۶۳ اصغر جمالیان نوق عزیزا…
۱۶۴ فاطمه جمالیان نوق محمد
۱۶۵ حسین چاهخویی رضا
۱۶۶ علی چاهخویی رضا
۱۶۷ رضا چاهخویی محمدجعفر
۱۶۸ مهدی چاهخویی مهدی آباد رضا
۱۶۹ طیبه چوپانی علی
۱۷۰ ململ خانم حاتمی محمد
۱۷۱ حسین حاتمی احمد
۱۷۲ احمد حاج اسماعیلی محمد
۱۷۳ حسین حاج پور دولت اباد
۱۷۴ سیدحسین حجازی مقدم سیدعلی
۱۷۵ مهدی حجت نوقی عباس
۱۷۶ احمد حدادی
۱۷۷ معصومه حسن زاده محمد
۱۷۸ جلیل حسن زاده حسین
۱۷۹ محمد حسن زاده حسینعلی
۱۸۰ ورثه ملکی حسن زاده محمداسمعیل
۱۸۱ محمدحبیب لله حسن زاده حبیب لله
۱۸۲ محمود حسن زاده ابراهیم
۱۸۳ جلیل حسن زاده باقرآباد حسن
۱۸۴ محمدعلی حسنی نعمت آباد حبیب
۱۸۵ غلامحسین حسین پور علی
۱۸۶ مهدی حسین پور محمد
۱۸۷ مریم حسین زاده محمد
۱۸۸ حسین حسین زاده محمد
۱۸۹ عیسی حسین زاده تقی
۱۹۰ حسن حسین زاده علی اکبر
۱۹۱ مطهره حسین زاده محمد
۱۹۲ جواد حسین زاده حسین
۱۹۳ حسین حسین زاده مختار
۱۹۴ صغری حسین زاده حسین
۱۹۵ علی حسین زاده محمد
۱۹۶ غلامحسین حسین زاده علی اکبر
۱۹۷ محمد حسین زاده علی اکبر
۱۹۸ جواد حسین زاده حسین
۱۹۹ محمد حسین زاده چاورچی حسین
۲۰۰ کبری حسین زاده فلاح حسن
۲۰۱ حبیب لله حسین زاده فلاح حسن
۲۰۲ زهرا حسین زاده نوقی نژاد حسین
۲۰۳ مهدی حسین زاده نوقی نژاد حسین
۲۰۴ عباس حسین زاده نوقی نژاد حسین
۲۰۵ محمد حسین زاده نوقی نژاد حسین
۲۰۶ سیدحسین حسینی سیدجواد
۲۰۷ سیدنعمت ا… حسینی سیدحسین
۲۰۸ سیدعبدلناصر حسینی عباس
۲۰۹ احمد حسینی بهرمان حبیب ا…
۲۱۰ محمد حسینی بهرمان حبیب
۲۱۱ حبیب ا… حسینی بهرمانی محمد
۲۱۲ علیرضا حسینی پور نوقی زاده محمود
۲۱۳ محمود حسینی پور نوقی زاده غلامحسین
۲۱۴ محمد حسینی غلامعلی پور رمضان
۲۱۵ سیدعباس حسینی قاسم آباد ابراهیم
۲۱۶ سیدیحیی حسینی نعمت آباد جواد
۲۱۷ حبیب لله حسینی همت آباد غلامحسین
۲۱۸ علي حسين زاده محمد
۲۱۹ بيژن حسيني علي محمد
۲۲۰ نادر حسيني علي محمد
۲۲۱ حميد حسيني علي محمد
۲۲۲ علي حسيني پور غلامحسين
۲۲۳ محمد حسيني پور
۲۲۴ علي حسيني دقوق آباد عباس
۲۲۵ مهدی حیدری محمد
۲۲۶ ربابه حیدری محمد
۲۲۷ فاطمه حیدری محمد
۲۲۸ عصمت حیدری حسن
۲۲۹ محمدمهدی حیدری علی
۲۳۰ بنت الهدی حیدری
۲۳۱ طاهره حیدری
۲۳۲ زهرا حیدری
۲۳۳ مهدیه حیدری
۲۳۴ زینب حیدری
۲۳۵ رسول حیدری عباس
۲۳۶ محسن حیدری محمود
۲۳۷ هاشم حیدری حجت آبادی
۲۳۸ حسین حیدری همت آبادی هاشم
۲۳۹ حسن خدابخشی زاده اکبر
۲۴۰ علیرضا خدادادزاده
۲۴۱ مظفر خواجه پور
۲۴۲ لیلا خوانین احمد
۲۴۳ علی اکبر خوانین احمد
۲۴۴ علی محمد خوانین احمد
۲۴۵ نادر درکی علی
۲۴۶ حسین دهقان زاده
۲۴۷ میرزاعلی دهقان زاده محمد
۲۴۸ فاطمه دهقانی عباس
۲۴۹ غلامعلی رحیمی عبدالحسین
۲۵۰ یدا… رسولیان عباس
۲۵۱ محمود رسوليان
۲۵۲ عباس رشیدی
۲۵۳ فاطمه رشیدی(به نام سید رضا بیدکی) غلامرضا
۲۵۴ رضا رضاپور کمال آباد عبدالوهاب
۲۵۵ علی رضایی غلامعلی
۲۵۶ اصغر رضایی علی
۲۵۷ مهدی رضایی علی
۲۵۸ محمد رضایی نژاد قاسم
۲۵۹ زهرا رضایی نژاد بهرمان قاسم
۲۶۰ اکبر رفسنجانی محمد
۲۶۱ غلامحسین رفسنجانی حسین
۲۶۲ کاظم رفسنجانی ابراهیم
۲۶۳ رمضان رفسنجانی اکبرآبادی حسین
۲۶۴ حسن رفسنجانی اکبرآبادی رمضان
۲۶۵ عباس رفسنجانی اکبرآبادی رمضان
۲۶۶ غلامحسین رفسنجانی(طاهر غلامی) حسین
۲۶۷ احمد رفسنجاني حسين
۲۶۸ علي رفسنجاني حسين
۲۶۹ شریف حسین رفیعی پور محمدعلی
۲۷۰ فاطمه رفیعی رنجبر عباس
۲۷۱ حسین رمضانی
۲۷۲ حسین رمضانی فرج ا…
۲۷۳ حسن رمضانی رمضانی
۲۷۴ اصغر رمضانی حسن
۲۷۵ حسین رمضانی محمد
۲۷۶ علی رمضانی حسین
۲۷۷ صغری رمضانی عبدا…
۲۷۸ علی رمضانی احمدیه محمد
۲۷۹ محمد رمضانی احمدیه حسین
۲۸۰ ماه بي بي رنجبر
۲۸۱ حسین رنجبر فلاح علی
۲۸۲ محمد رنجبرحیدری اصغر
۲۸۳ صغری روزرخ حسین
۲۸۴ ربابه روزرخ حسین
۲۸۵ علی روشن حسین
۲۸۶ غلامرضا رهنما فرهنگ
۲۸۷ محمدعلی رهنما فرهنگ
۲۸۸ مسعود رهنما محمدعلی
۲۸۹ منصور زارع بیدکی ابوالقاسم
۲۹۰ محمدحسین زارع بیدکی محمدتقی
۲۹۱ علی زانوقی محمد
۲۹۲ حسین زانوقی محمد
۲۹۳ حسن زکی زاده محمد
۲۹۴ حسین زکی زاده خداداد
۲۹۵ فاطمه زمانی محی آباد محمد
۲۹۶ ایران زمانی محی آباد محمد
۲۹۷ سکینه زمانی محی آباد محمد
۲۹۸ حسین زندنیا علی
۲۹۹ عباس زندنیا علی
۳۰۰ حسن زندنیا علی
۳۰۱ اکبر زین العابدینی حسن
۳۰۲ حسین زین العابدینی حسن
۳۰۳ اکبر زینلی محمدحسن
۳۰۴ فاطمه زینلی علی
۳۰۵ حسین زینلی علی
۳۰۶ حبیب زینلی حسین
۳۰۷ فرحناز زینلی علی
۳۰۸ علی زینلی بهرمانی زاده محمد
۳۰۹ حمیدرضا زینلی رفسنجانی علی
۳۱۰ قاسم زینلی زاده محمد
۳۱۱ علی زینلی زاده نوقی محمدحسن
۳۱۲ محمود زینلی فتح آبادی محمد
۳۱۳ اکبر ساردینی باشی محمد
۳۱۴ سیمین سیف الدینی خالقی فتاح
۳۱۵ شریف شرافتی پور مهدی
۳۱۶ سیدمحمد شریعتی باجیگانی حسین
۳۱۷ حاج بی بی شریف آبادی هاشمی محمدعلی
۳۱۸ اکبر شریفی حسن
۳۱۹ اصغر شریفی حسن
۳۲۰ محمدرضا شریفی پور حسین
۳۲۱ محمود شریفی پور حسین
۳۲۲ حسین شریفی پور عباس
۳۲۳ قاسم شریفی نژاد محمد
۳۲۴ مهری شریفیان محمد
۳۲۵ محمد شریفیان احمد
۳۲۶ علي شريفيان محمد
۳۲۷ عباس شمس الدینی غلامرضا
۳۲۸ غلامرضا شمس الدینی حسین
۳۲۹ محمد شمس الدینی دهنویی عباس
۳۳۰ علیرضا شمسی محمدصالح
۳۳۱ محمدرضا شمسی محمدصالح
۳۳۲ مرضیه شمسی محمدصالح
۳۳۳ راضیه شمسی محمدصالح
۳۳۴ حسین صادقیان غلامرضا
۳۳۵ علی صالحی فتح آباد حسین
۳۳۶ محمود صباغ
۳۳۷ حسن صباغ زاده
۳۳۸ علی صباغ زاده عباس
۳۳۹ حبیب ا… صباغ زاده نعمت آباد علی
۳۴۰ فائزه صرافی علی
۳۴۱ فریبا صرافی علی
۳۴۲ غلامرضا صفرعلیپور حاجی
۳۴۳ محمود صفرعلیپور همت آباد غلامرضا
۳۴۴ مریم صفری حسین
۳۴۵ محمد صفری اکبر
۳۴۶ علی صفری زاده ظهیر آباد حسن
۳۴۷ ربابه صفری زاده نوق حسین
۳۴۸ صدیقه صفری زاده نوق حسین
۳۴۹ فاطمه صفری زاده نوق حسین
۳۵۰ طیبه صفری زاده نوق حسین
۳۵۱ طاهره صفری زاده نوق حسین
۳۵۲ مهدی صفری زاده نوق حسین
۳۵۳ غلامرضا صفری همت آباد اکبر
۳۵۴ محمد رضا صفریان محمد
۳۵۵ احمد صفریان نعمت آباد محمد
۳۵۶ محمود عاشوری حسین
۳۵۷ ام البنین عاشوری پور نوق حسین
۳۵۸ علی عاشوری پور نوق حسین
۳۵۹ فرشته عباس زاده محمد
۳۶۰ فرزانه عباس زاده محمد
۳۶۱ حسین عباس زاده محمد
۳۶۲ علیرضا عباس زاده محمد
۳۶۳ محمد عباس زاده اکبر
۳۶۴ حسین عباسزاده عباس
۳۶۵ حسن عباسزاده عباس
۳۶۶ عباس عباسزاده علی
۳۶۷ محمد عباسزاده  علی آباد علی
۳۶۸ یدا… عباسی محمد
۳۶۹ ورثه حسن عباسی
۳۷۰ عباس عباسی حسن
۳۷۱ رضا عباسی یدا…
۳۷۲ امیر عباسی اسدا…
۳۷۳ اصغر عباسی حسن
۳۷۴ جلال عباسی یدا…
۳۷۵ حسن عباسی علی
۳۷۶ محمد عباسی حسن
۳۷۷ احمد عباسی حسین
۳۷۸ علی عباسی حسین
۳۷۹ علی عباسی غلامرضا
۳۸۰ فرزانه عباسی فتح لله
۳۸۱ محمد عباسی تقی
۳۸۲ حبیب عباسی محمد
۳۸۳ طیبه عباسی روامهران حسن
۳۸۴ معصومه عباسی روامهران حسن
۳۸۵ رحمان عباسی روامهران حسن
۳۸۶ احمد عبدا… زاده مهرعلی
۳۸۷ معصومه عبدا… زاده مهرعلی
۳۸۸ حسین عبدا… زاده مهرعلی
۳۸۹ رضا عبدالحسینی حسین
۳۹۰ مهدی عرفانی ناطق حجی
۳۹۱ عبدالحسین عزیزیان علی اکبر
۳۹۲ علی عسکری امرا…
۳۹۳ فاطمه ورثه یدالله عسکری پور نعمت آباد یدالله
۳۹۴ مهدی عسکری پور نعمت آبادی یدا…
۳۹۵ محمدعلی عسکری حصنی باقر
۳۹۶ مهدی عسکری روامهران علی
۳۹۷ مجید عسکریان غلامرضا
۳۹۸ پوران عسکریان نعمت ا…
۳۹۹ پوران عسکریان نعمت ا…
۴۰۰ مجید عسکریان نعمت لله
۴۰۱ پوران عسکریان روامهران نعمت ا…
۴۰۲ محمد رضا عسكريان نعمت اله
۴۰۳ رضا عظیمی حسین
۴۰۴ غلامحسین علی بیگی
۴۰۵ محمود علی پور علی
۴۰۶ احمد علی پور بهرمان  علی
۴۰۷ علی علی پور بهرمان محمد
۴۰۸ حسن علی حسینی احمد
۴۰۹ میرزاعباس علی حسینی نعمت ا…
۴۱۰ رضا علی حسینی جعفر
۴۱۱ سکینه علی حسینی اکبر
۴۱۲ محمد علی حسینی
۴۱۳ حسین علی حسینی زاده بهرمان محمود
۴۱۴ محمد علی حسینی زاده بهرمان غلامحسین
۴۱۵ عبدالرحیم علی زاده نوقی احمد
۴۱۶ رضا علی عباسی محمد
۴۱۷ ورثه یدالله عسکری علی عسکری پور نعمت آباد
۴۱۸ ورثه علی قطب الدینی علی عسکری چاورچی ایاز
۴۱۹ ابوالفضل علی نژاد محمد
۴۲۰ غلامرضا علی نژاد صادق آباد حسین
۴۲۱ حسن علی نقی زاده حسین
۴۲۲ محمد علی نقی زاده حسن
۴۲۳ حسین علی نقی زاده بهرمان محمد
۴۲۴ حسن علیپور بهرمانی محمد
۴۲۵ غلامرضا علیرضائی علی
۴۲۶ فضل الله علیزاده غلامرضا
۴۲۷ عباس علیزاده نوق بهرمان محمد
۴۲۸ علی علیزاده نوق بهرمان غلامرضا
۴۲۹ حسن علیزاده نوق بهرمان فضل الله
۴۳۰ حسین علیزاده نوقی اکبر
۴۳۱ عباس علینقی زاده محمدعلی
۴۳۲ محمد علي حسيني حسين
۴۳۳ امير علي حسيني حسين
۴۳۴ حسن علي حسيني غلامحسين
۴۳۵ محمدرضا علي عباسي حسين
۴۳۶ محمد عليرضائي حسين
۴۳۷ میرزا محمود غفاری میرزااحمد
۴۳۸ زهرا غفاری حبیب
۴۳۹ علی غفاریان محمد
۴۴۰ داوود غلامرضایی غلامرضایی
۴۴۱ مهدی غلامرضایی
۴۴۲ محمد غلامرضایی نژاد زانوق آباد اسدا…
۴۴۳ محمد غلامعلی پور رمضان
۴۴۴ حسین غلامعلی نژاد علی
۴۴۵ حسین غلامی
۴۴۶ عباس غلامی حسن
۴۴۷ حسین غلامی جوادیه حسن
۴۴۸ ملکی غلامی حاجی آباد علی
۴۴۹ معصومه غلامي محمد
۴۵۰ حسین فتاح زاده حبیب لله
۴۵۱ علیرضا فتاح زاده حسین
۴۵۲ ذبیح ا… فتاحی حسین
۴۵۳ علی فردوسی رحمت لله
۴۵۴ محمد فردوسی ایران حسین
۴۵۵ حسین فردوسی ایران محمدحسن
۴۵۶ محمد فردوسی ایران اسماعیل
۴۵۷ علی فردوسیان نوق عبدالحسین
۴۵۸ محمد فروتنی احمد
۴۵۹ احمد فروتنی علی آباد محمد
۴۶۰ حسین فروتنی علی آباد محمد
۴۶۱ فاطمه فروتنی علی آباد محمد
۴۶۲ مریم فروتنی علی آباد محمد
۴۶۳ مهناز فروتنی علی آباد محمد
۴۶۴ غلامحسین فلاح حسن
۴۶۵ پوران دخت فلاح نجم آبادی جواد
۴۶۶ روزا فلاح نجم آبادی حسین
۴۶۷ محمدعلی فیاضی اکبر
۴۶۸ محمدباقر قاسم زاده
۴۶۹ غلامرضا قاسمی رضا
۴۷۰ نعمت ا… قاسمی رضا
۴۷۱ ورثه صفر قاسمی غلامحسین
۴۷۲ محمد قاسمی زاده اکبر
۴۷۳ علی قاسمی زاده نعمت لله
۴۷۴ حسین قاسمی زاده نوقی پور محمد
۴۷۵ اکبر قانعی قانعی
۴۷۶ عبدالحسین قانعی عبدا…
۴۷۷ فاطمه قانعی بافقی غلامحسین
۴۷۸ محمد قانعی بافقی غلامحسین
۴۷۹ ولی قشقایی محمد
۴۸۰ حسن قطب الدینی حسین
۴۸۱ عباس قطب الدینی حسن
۴۸۲ غلامرضا قطب الدینی حسن
۴۸۳ محمد قطب الدینی یحیی
۴۸۴ علی قطب الدینی بهرمان محمد
۴۸۵ بتول قطب الدینی بهرمان محمد
۴۸۶ محمد قطب الدینی بهرمان علی
۴۸۷ نرگس قطب الدینی قاسم آباد حسن
۴۸۸ حمید کامرانی حسین
۴۸۹ جواد کامرانی دولت آباد حسین
۴۹۰ علی کرکمندی رستم آبادی غلامرضا
۴۹۱ رضا کرمی زاده محمود
۴۹۲ اسدا… کرمی مورویی علی
۴۹۳ مهدی کریم زاده اکبر
۴۹۴ حسین کریم زاده اکبر
۴۹۵ ورث ربابه کریمی
۴۹۶ حسین کریمی کریم
۴۹۷ عذرا کریمی احمد
۴۹۸ حسین کریمی پور رفسنجانی عباس
۴۹۹ اکبر کریمی نوقی پور احمد
۵۰۰ ایرج کلانتری علی
۵۰۱ حسین کلانتری محمود
۵۰۲ حسن کلانتری پناه علی
۵۰۳ علی کمالی مقدم حسن
۵۰۴ حسین کمالی مقدم حسن
۵۰۵ عزت کمالی مقدم حسن
۵۰۶ عباس کیانی رمضان
۵۰۷ علی کیانی پورروانمهران قاسم
۵۰۸ علي كياني پور روامهران قاسم
۵۰۹ محبوب لطفی
۵۱۰ حسن محمد رضایی
۵۱۱ محمدرضا محمدجعفری بهرمان حسین
۵۱۲ حسین محمدجعفری بهرمان نصرالله
۵۱۳ مهدی محمدحسنی حسین
۵۱۴ علی محمدحسنی حسین
۵۱۵ محمد محمدحسنی مهدی
۵۱۶ علی محمدحسنی مهدی
۵۱۷ مجید محمدحسنی
۵۱۸ حسن محمدحسنی حسین
۵۱۹ حسین محمدحسنی کرمعلی
۵۲۰ محمد محمدحسنی پور حسین
۵۲۱ محمدعلی محمدحسنی پور نوقیان کرمعلی
۵۲۲ ربابه محمدحسنی پور نوقیان محمدعلی
۵۲۳ محمد محمدحسنی پور نوقیان عباس
۵۲۴ مهدی محمدحسنی پور نوقیان کرمعلی
۵۲۵ یدلله محمدحسنی پور نوقیان کرمعلی
۵۲۶ علي محمدحسني محمد
۵۲۷ محمد محمدحسني حسن
۵۲۸ عباس محمدحسني محمد
۵۲۹ عباس محمدحسینی پور نوقیان کرمعلی
۵۳۰ جواد محمدحسینی پور نوقیان عباس
۵۳۱ علی محمدحسینی زاده نوقی پور حبیب ا…
۵۳۲ علی محمدرضایی رمضان
۵۳۳ کریم محمدرضایی محمد
۵۳۴ علی محمدرضایی حسین
۵۳۵ رمضان محمدرضایی بافقی رضا
۵۳۶ محمد محمدزمانی علی
۵۳۷ حسن محمدی
۵۳۸ محمد محمدی بمانعلی
۵۳۹ محمد محمدی حسن
۵۴۰ رضا محمدی غلامعلی
۵۴۱ علی محمدی حسن
۵۴۲ محمد محمدی رجب علی
۵۴۳ علی محمدی محمد
۵۴۴ عباس محمدی حسن
۵۴۵ معصومه محمدی عباس
۵۴۶ غلامعلی محمدی
۵۴۷ علی محمدی حسن
۵۴۸ حسین محمدی حسین
۵۴۹ حسین محمدی حسن
۵۵۰ حسن محمدی محمد
۵۵۱ عباس محمدی
۵۵۲ حسين محمدی اکبرآبادی احمد
۵۵۳ رضا محمدی اکبرآبادی محمد
۵۵۴ علی محمدی بهجت عبدا…
۵۵۵ کاظم محمدی پور جواد
۵۵۶ محمود محمدی پور جواد
۵۵۷ عصمت محمدی طرغری
۵۵۸ اکبر محمدی محمدآباد عباس
۵۵۹ محمد محمدی نصب عباس
۵۶۰ جلیل محمدی نعمت آباد محمد
۵۶۱ حسن محمدیان حبیب ا…
۵۶۲ اصغر محمدیان اکبر
۵۶۳ حسین محمدیان حبیب ا…
۵۶۴ حسین محمدیان عباس
۵۶۵ عباس محمدي رجبعلي
۵۶۶ حمزه محمدي غلامعلی
۵۶۷ عباس محمديان حسين
۵۶۸ محمد رضا محی الدینی
۵۶۹ فاطمه محی الدینی
۵۷۰ محمد علی محی الدینی
۵۷۱ طیبه محی الدینی
۵۷۲ رضا مرادی علی
۵۷۳ حمید مرادی عباس
۵۷۴ علی مرادی پور بهرمان عباس
۵۷۵ مجید مرادی محمدآباد حسین
۵۷۶ مریم مرتضوی جواد
۵۷۷ فاطمه مرتضوی جواد
۵۷۸ حسین مرتضوی جواد
۵۷۹ زهرا مرتضوی جواد
۵۸۰ طاهره مرتضوی پور احمد
۵۸۱ حسن مسلمان بافقی علی
۵۸۲ غلامرضا مقدسی
۵۸۳ محمود ملاحسینی
۵۸۴ مهدی ملامحمدی حسین
۵۸۵ علی ملکی قریه علی حسین
۵۸۶ محمد مهدی زاده
۵۸۷ مهدی میرزاییان عباس
۵۸۸ فاطمه السادات میرزمانی سیدحبیب
۵۸۹ سیداحمد میرزمانی علی
۵۹۰ سید علی میرزمانی بهرمانی سید مرتضی
۵۹۱ احمد میرفخرایی قاسم
۵۹۲ حسن میرفخرایی قاسم
۵۹۳ فاطمه ناقه دار غلامحسین
۵۹۴ علی نخعی محمد
۵۹۵ محمد نخعی
۵۹۶ اشرف ندافیان اکبر
۵۹۷ پروین نصیری حسن
۵۹۸ محمدجواد نصیری دولت آباد حسن
۵۹۹ محمود نصیری دولت آباد حسن
۶۰۰ محمدرضا نصیری دولت آباد حسن
۶۰۱ مجیدعلی نقی زاده
۶۰۲ علی نقی زاده اسدالله
۶۰۳ اکبر نقی زاده بهرمان علی
۶۰۴ اکبر نقی زاده بهرمان علی
۶۰۵ محمدعلی نقی زاده بهرمان اسدالله
۶۰۶ مریم نواب محمدعلی
۶۰۷ نادره نواب محمدعلی
۶۰۸ خاطره نواب محمدعلی
۶۰۹ مژده نواب محمدعلی
۶۱۰ رضا نوذری محمد
۶۱۱ محمد نهویی حسین
۶۱۲ اصغر نیک نفس اکبر
۶۱۳ اصغر نیک نفس فردوسیه اکبر
۶۱۴ اصغر نیک نفس فردوسیه اکبر
۶۱۵ رضا وزیری نژاد محمد
۶۱۶ حميد هاديان محمد
۶۱۷ سیدعباس هاشمی سیدعلی
۶۱۸ سید رضا هاشمی عباس
۶۱۹ سید محمود هاشمی باجیگالی ابوتراب
۶۲۰ سیدمجید هاشمی بهمن آباد سیدعلی
۶۲۱ سیدعلی هاشمی بهمن آبادی سیدعباس
۶۲۲ غلامرضا هاشمی پور بهرمان محمد
۶۲۳ محمد یوسفیان حسین
۶۲۴ محمد یوسفیان زانوق آباد رمضان
۶۲۵ احمد یوسفیان زانوق آباد محمد