ژئومورفولوژی و توپوگرافی سطحی محدوده مطالعاتی رفسنجان

ژئومورفولوژی و توپوگرافی سطحی محدوده مطالعاتی رفسنجان

آبخوان رفسنجان در تراز ارتفاعی بین ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ متر قرار دارد. بالاترین تراز ارتفاعی در شرقی‌ترین بخش دشت رفسنجان قرار دارد. حاشیه غربی دشت نوق را می‌توان پایین‌ترین تراز ارتفاعی آبخوان دانست. شکل ۱ مدل رقومی ارتفاع و شکل ۲ نقشه توپوگرافی آبخوان رفسنجان را نشان می‌دهند. این منطقه از نظر ژئومورفولوژیکی دارای عوارض کوه و صحرا می باشد که بیشر مختص نواحی خشک و نیمه خشک ایران مرکزی می باشد. از نظر زمین شناسی ساختاری؛ گسل ها نقش عمده ای در ساختن شکل کنونی دشت داشته اند. مرز دشت و کوه عموما توسط گسل های امتدادلغز تشکیل شده است و می توان بدبخت کوه و نواحی شرقی دشت را دو نپ یا سفره تکتونیکی دانست.